CoinPoker
Download the App

Download the App


با اپلیکیشن‌های iOS و اندروید امکاناتی را که از CoinPoker دوست دارید، با بهترین شرایط کاری ببینید.

هرکجا که هستید، از پوکر رمزنگاری‌شده لذت ببرید. همچنین، به‌روزرسانی‌های عادی‌ای که برایتان طراحی‌شده را استفاده کنید تا بهترین حس ممکن را از پوکر موبایل داشته باشید. این چهار مرحله را دنبال کنید تا در هر زمان و مکانی، از CoinPoker لذت ببرید:

با اپلیکیشن‌های iOS و اندروید امکاناتی را که از CoinPoker دوست دارید، با بهترین شرایط کاری ببینید.

هرکجا که هستید، از پوکر رمزنگاری‌شده لذت ببرید. همچنین، به‌روزرسانی‌های عادی‌ای که برایتان طراحی‌شده را استفاده کنید تا بهترین حس ممکن را از پوکر موبایل داشته باشید. این چهار مرحله را دنبال کنید تا در هر زمان و مکانی، از CoinPoker لذت ببرید:


  1. Open your preferred mobile internet browser
  2. Go to www.coinpoker.com/mobile
  3. Click on the iOS or Android link
  4. Download, Install, and Play!